Yêu cầu nội dung

Nền tảng Content Marketing +

Chọn một dịch vụ và nhập các nguyên tắc để đặt hàng các văn bản đọc đáo cho công ty của bạn.

Content marketing

Nội dung trên mỗi trang

Độ dài:
Ngôn ngữ:
Số lượng:
Từ 750000 ₫

Các bài viết trên blog

Độ dài:
Ngôn ngữ:
Số lượng:
Từ 1750000 ₫

Các bài báo của chuyên gia

Độ dài:
Ngôn ngữ:
Số lượng:
Từ 3750000 ₫

E - commerce

Nội dung cho bản tin

Độ dài:
Ngôn ngữ:
Số lượng:
Từ 500000 ₫

Mô tả sản phẩm

Độ dài:
Ngôn ngữ:
Số lượng:
Từ 500000 ₫

Mô tả về các danh mục

Độ dài:
Ngôn ngữ:
Số lượng:
Từ 500000 ₫

Copywriting

Bài đăng trên mạng xã hội

Độ dài:
Ngôn ngữ:
Số lượng:
Từ 500000 ₫

Khẩu hiệu quảng cáo

Độ dài:
Ngôn ngữ:
Số lượng:
Từ 7500000 ₫

Đặt tên

Độ dài:
Ngôn ngữ:
Số lượng:
Từ 16250000 ₫

Phát triển nội dung của bạn nhanh hơn đối thủ.