Yêu cầu nội dung

Chính sách bo mt

Sau đây, chúng tôi trình bày chính sách bo mt ca mình, trong đó mô t các quy tc x lý thông tin v bn.

§ 1 Thông tin chung

 1. Chính sách này áp dng cho trang web hot đng ti URL: https://contentwriter.vn, sau đây được gi là trang web.
 2. Nhà điều hành trang web và quản trị viên dữ liệu cá nhân là Content Writer LLC có trụ sở chính tại Ba Lan. Marcinkowskiego 16/13; 61-827 Poznań, được đăng ký theo số KRS: 0001088645, NIP: 7792567297, sau đây gọi là Nhà điều hành.
 3. Đa ch e-mail ca nhà điu hành: [email protected].
 4. Nhà điu hành là người qun lý d liu cá nhân ca bn liên quan đến tt c d liu được nhp t nguyn trên trang web.
 5. Trang web này s dng d liu cá nhân đ có th thc hin các dch v đã đt hàng và trình bày s đ ngh ca nhà điu hành.
 6. Trang web này ly thông tin v các người dùng thông qua d liu được nhp t nguyn, cũng như bng cách lưu cookie trong thiết b cui.

§ 2 Các phương pháp bo v d liu cá nhân

1. Chúng tôi bo v các trang web đăng nhp và d liu cá nhân đã nhp bng chng ch SSL hp l.

2. Chúng tôi thường xuyên cp nht tt c các phn mm được s dng đ x lý d liu cá nhân.

§ 3 Thông tin b sung v vic s dng d liu

1. Nhà điu hành có quyn chuyn d liu cá nhân ca bn cho người nhn khác nếu điu đó là cn thiết cho vic thc hin tha thun đã ký kết vi bn. Điu này áp dng cho các nhân viên và cng s được y quyn s dng d liu đ cung cp các dch v được yêu cu.

2. Bn có quyn yêu cu truy cp vào d liu cá nhân liên quan đến bn, ci chính, hn chế x lý và xóa chúng.

3. Cung cp d liu cá nhân là hoàn toàn t nguyn.

§ 4 Các k thut tiếp th được s dng

1. Chúng tôi s dng phân tích thng kê trên trang này bng Google Analytics.

2. Chúng tôi s dng các k thut tiếp th li bng Google Ads.

3. Chúng tôi s dng pixel Facebook.

§ 5 Thông tin v cookie

 1. Trang web này s dng cookie.
 2. Cookie là d liu được lưu tr trong thiết b cui ca người dùng trang này.
 3. Thc th đt cookie và có quyn truy cp vào chúng là nhà điu hành trang này.
 4. Cookie được s dng đ trin khai các k thut tiếp th được mô t trong § 4.
 5. Trang này s dng cookie phiên và vĩnh vin.
 6. Người dùng có th chn và xóa cookie qua cài đt ca trình duyt web ca mình.
 7. Các hn chế v vic s dng cookie có th nh hưởng đến mt s chc năng trang này.
 8. Như đã nêu trên, c hai Google Inc. và Facebook Inc. có tr s ti Hoa K có th s dng cookie.

Phát triển nội dung của bạn nhanh hơn đối thủ.