Yêu cầu nội dung

Quy đnh ca trang web Content Writer

Các quy đnh này xác đnh các điu khon s dng ca trang web contentwriter.vn, sau đây được gi là “Cng”.

§ 1 V chúng tôi

  1. Chủ sở hữu của Dịch vụ là Content Writer LLC có trụ sở chính tại Ba Lan. Marcinkowskiego 16/13; 61-827 Poznań, được đăng ký theo số KRS: 0001088645, NIP: 7792567297, sau đây được gi là “Content Writer” trong các phn sau ca Quy đnh.

§2 Các đnh nghĩa

  1. Tác phm – Dch v viết lách do Content Writer cung cp dưới dng đin t.
  2. Đơn hàng – s yêu cu dch v.
  3. S đ ngh – mt tp hp các dch v do Content Writer đưa ra.
  4. Khách hàng – người s dng Cng đã đưa đơn hàng.
  5. Tha thun – nghĩa v chung được ký kết gia Khách hàng và Content Writer, bao gm vic do Content Writer thc hin các đơn hàng vì khon thù lao mà Khách hàng tr cho Content Writer.
  6. Hai bên – các pháp nhân tham gia vào Tha thun, tc là Khách hàng và Content Writer.

§ 3 Điu khon dch v

§ 3.1 Kết lun Tha thun

1. Các tha thun được ký kết theo lut pháp Ba Lan.

2. Người dùng Cng đt hàng qua nn tng Content Marketing +.

3. Nn tng xác đnh giá và thi gian thc hin đơn hàng. Do đó, Content Writer gi đ xut ký kết Tha thun.

4. Tha thun được ký kết là kết qu ca vic to đơn hàng bng cách nhp vào nút “Đt hàng và thanh toán”.

5. Khách hàng cam kết thanh toán sau khi kết lun Tha thun bng mt phương thc thanh toán, có th chn: [1] Th thanh toán Visa / MasterCard, [2] ví đin t: Google Pay & Apple Pay, [3] dch v PayPal.

6. Khi nhn được thanh toán, Content Writer cam kết thc hin Tác phm theo các điu khon ca Tha thun.

§ 3.2 Rút li và s chm dt Tha thun

1. Tha thun s hết hiu lc sau khi hai bên thc hin tt c các nghĩa v.

2. Do tính cht riêng l ca Tác phm, Khách hàng không có quyn rút khi Tha thun.

3. Content Writer có th chm dt Tha thun bt k lúc nào, nếu các hoàn cnh bên ngoài xut phát t bn cht ca vic cung cp Dch v khiến vic thc hin Đơn hàng không th thc hin được. Vic chm dt Tha thun không làm phát sinh thêm bt k khiếu ni nào t Khách hàng đi vi Content Writer.

4. Content Writer có quyn chm dt Tha thun có hiu lc ngay lp tc nếu Khách hàng vi phm đáng k các điu khon ca Tha thun hoc không hp tác vi Content Writer, ngăn cn vic thc hin Tha thun theo các điu khon ca nó.

§ 4 Khiếu ni

1. Trong vòng 3 ngày sau khi thc hin Tác phm, Khách hàng có quyn mt ln xác đnh phm vi cn sa đi, bao gm c vic sa li ngôn ng và li ng nghĩa.

2. Các khiếu ni phi được gi dưới dng đin t bng cách viết e-mail đến đa ch: [email protected].

3. Khi nhn được đơn khiếu ni, Content Writer s n đnh thi hn thc hin các sa đi đi vi Tác phm.

4. Các sa đi tiếp theo ca Tác phm được tr tin.

§ 5 D liu cá nhân

  1. Theo quy đnh v bo v d liu cá nhân (GDPR, tiếng Ba Lan: RODO) ca ngày 27 tháng 4 năm 2016, các điu khon do Content Writer x lý d liu cá nhân được mô t chi tiết trong chính sách bo mt.

§ 6 Bn quyn

1. Content Writer xác nhn rng mình có bn đc quyn đi vi Tác phm.

2. Sau khi chuyn giao Tác phm, Content Writer s chuyn giao quyn s hu đc quyn và quyn ph thuc ca Tác phm cho Khách hàng.

3. Bn quyn và quyn s hu trí tu đi vi Cng thuc v Content Writer và được bo v bi bn quyn và các quy đnh khác ca pháp lut hin hành chung.

4. Khách hàng cho phép Content Writer s dng các nhãn hiu ca Khách hàng bng cách đăng chúng lên trang web Content Writer. Liên quan đến nhng điu này, Khách hàng cp cho Content Writer giy phép min phí, không đc quyn và vĩnh vin đ s dng nhãn hiu trong phm vi như trên.

§ 7 Trách nhim pháp lý

1. Content Writer s không chu trách nhim trước Khách hàng v nhng thit hi ngoài tm kim soát ca Content Writer.

2. Content Writer không chu trách nhim pháp lý đi vi Khách hàng v các thit hi do s dng, s dng không đúng cách hoc không th s dng Cng, bt k thit hi phát sinh như thế nào và h đ cp đến điu gì.

3. Content Writer ch chu trách nhim vi Khách hàng ti đa bng giá tr tin t ca Tha thun.

4. Content Writer s ch chu trách nhim trước Khách hàng v nhng thit hi thông thường và thc s phát sinh, có th thy trước được ti thi đim ký kết Tha thun, do hành đng c ý ca Content Writer, không bao gm li nhun b mt.

5. Vic không s dng Tác phm s không cho phép Khách hàng nhn được hoàn li khon thanh toán đã thc hin hoc đưa ra bt k khiếu ni nào khác.

6. Content Writer s không chu trách nhim trước Khách hàng v nhng thit hi do bt k li và hng hóc k thut nào ca Cng.

7. Content Writer không xác minh tính đúng đn và trung thc ca d liu do Khách hàng nhp, cũng như cách thc s dng ni dung ca Khách hàng. Khách hàng t chu ri ro xut bn và sa đi Tác phm.

§ 8 Các điu khon cui cùng

1. Trong nhng vn đ không được đ cp trong Quy đnh này, các quy đnh khác có liên quan ca lut Ba Lan hin hành chung s được áp dng.

2. Các tranh chp có th phát sinh t các quy đnh này s được gii quyết bi tòa án có thm quyn cho Content Writer.

Phát triển nội dung của bạn nhanh hơn đối thủ.